De Maranathakerk

De Maranathakerk in Zwijndrecht

Maranatha, betekent “Kom, Heer Jezus”. Deze naam is gekozen omdat wij Jezus, de levende Zoon van God, als centrum van ons bestaan weten.

De Gereformeerd vrijgemaakte gemeente (GKV) van Zwijndrecht telt meer dan 600 leden. De leden wonen in het gedeelte van Zwijndrecht ten noorden van de spoorlijn en in Hendrik Ido Ambacht.

Wat we doen

Allereerst komen wij elke zondag bij elkaar om naar Gods Woord te luisteren, God te antwoorden door zingen, samen bidden en lezen uit de bijbel. Dit heet een eredienst of kerkdienst. Er zijn twee van zulke kerkdiensten per zondag. De diensten worden elke zondag gehouden, in de regel om 9:30 uur en om 16:30 uur. Hier meer over onder ‘Kerkdiensten’. Daarnaast vinden wij het fijn om elkaar (weer) te zien en er voor elkaar zijn. We ontmoeten elkaar op bijvoorbeeld vereniging, bijbelstudie en wijkavonden.

Bijzondere kerkdiensten

De kerkdiensten worden een aantal keren per jaar tot Themadienst omgevormd. Dan wordt er een bepaald thema besproken, waar je na de dienst met elkaar met een bakje koffie over na kunt praten. Soms is er ook een doop, doen mensen openlijk belijdenis van hun geloof of wordt er avondmaal gevierd. Ook wordt er extra aandacht gegeven aan de kinderen in de kerk. Bijvoorbeeld doordat ze een kleurplaat krijgen over het onderwerp, een liedje zingen vooin de kerk, of meehelpen bij de collecte. Meer hierover onder ‘Kinderhoek’.

Hiernaast worden er cursussen gegeven om God beter te leren kennen. Ook is er een gebedsgroep en zijn er verschillende huiskamergroepen. Deze zijn voor iedereen toegankelijk, voor kerkleden en niet-kerkleden! Per leeftijdsgroep wordt er catechisatie en vereniging gegeven. Meer informatie hierover: ‘Cursussen & Groepsverbanden’.
Er worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn kids-dagen, klaverjas-avonden, gezellige middagen voor 55+-ers en sing-ins. Meer informatie: ‘Activiteiten’.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV)

Wij zijn een Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt), afgekort GKV. De GKV’s worden landelijk gevormd door zo’n 270 gemeenten. We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God en tegelijk Vader, Zoon en Heilige Geest.

Geloven is niet maar voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeentes gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die stimuleert om er naar te leven.

We beseffen dat het een wonder is dat God met gewone mensen iets moois wil opbouwen. We zijn echt niet bijzonder, niets menselijks is ons vreemd, Gód is bijzonder. We vertellen graag aan wie het horen wil hoe goed het is met God om te gaan. We voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving en de mensen om ons heen. We houden ervan als de dingen goed geregeld zijn en in stijl verlopen; soms lopen we onszelf daarbij in de weg, maar ja… . We gaan eerlijk en open met elkaar om en zeggen wat we van zaken vinden. En tenslotte, we beseffen dat God ons allemaal een positieve taak geeft in ons leven.

Voor meer algemene informatie over de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt verwijzen wij je naar www.gkv.nl.

Contact met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht:

De beide Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Zwijndrecht zijn in 2010 een nauwer samenleven aangegaan met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht. Dit nauwer samenleven houdt in dat de belijdende leden over en weer het heilig avondmaal kunnen meevieren, dat de kerken elkaars attestaties aanvaarden en dat de plaatselijke predikanten J. Breman (CGK), H. Drost (GKv Zwijndrecht-Groote Lindt) en J. Ophoff (GKv Zwijndrecht) van tijd tot tijd zullen ruilen en over en weer voorgaan in de kerkdiensten in de drie gemeenten. Jaarlijks wordt een aantal kerkdiensten gecombineerd gehouden.

Deze kerken erkennen elkaar voluit als kerken van Christus. Deze eenheid beleven we vooral wanneer we met elkaar spreken over het hart van het evangelie:Jezus Christus, die zich gegeven heeft als een verzoening onze zonden en die door de Heilige Geest ons leven wil vernieuwen. We richten ons in onze contacten op het zoeken van geestelijke eenheid, niet op het bereiken van organisatorische eenheid. En ook dat we samen het evangelie zullen uitdragen in onze woonomgeving. Als kerken van Jezus Christus present én relevant zijn voor hen die de Heiland nog niet kennen.
Wij danken de Here onze God, die ons door Zijn Heilige Geest liet zien dat er in Zwijndrecht eenheid in geloof en in leer kon worden gevonden. Hem komt alle eer toe!

”Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden” (Johannes 17: 21).

CGK Zwijndrecht
Vasteburchtkerk